מהו שטר חוב?


שטר חוב הוא כמו שיק לכל עניין רק לא פורעים אותו דרך הבנק.

מי שקיבל שטר חוב  ו/או מי שרשום כמוטב על שטר החוב זכאי לקבל את הסכום הנקוב בשטר ללא תנאים.

החתומים על שטר חוב מתחייבים לשלם לנפרע את הסכום הרשום בשטר החוב בד"כ יש את עושה השטר ויש את הערבים.

שטר חוב מבוצע בהוצל"פ (אם לא שולם ע"פ דרישה).

כדאי לדרוש ששטר החוב ירשם בחוזה  השכירות שנחתם בין הצדדים.

ולציין גם את התנאים המזכים את המוטב ששמו רשום בשטר  ו/או את המחזיק  בשטר להעמידו לפירעון ו/או להציגו בהוצאה לפועל  וזאת לאחר הודעה בכתב על כוונותיו להעמיד את השטר לפרעון

וכל זה כדי לחייב את המוטב ששמו רשום בשטר  ו/או את המחזיק  בשטר להוכיח שהתקיימו התנאים לפרעון השטר  לפני שהוא יוכל לקבל כסף.

שטר חוב מבוצע בהוצל"פ (אם לא שולם ע"פ דרישה).

אחת הבעיות ברגעים של סכסוך בין השוכר למשכיר שמתעוררת בקשר לשטר חוב הוא כאשר הסכום הרשום בשטר החוב גבוה מהסכום המגיע למשכיר. השאלה היא האם המשכיר זכאי עדיין לדרוש מהשוכר לשלם לו את מלוא סכום שטר החוב או לא?
כאשר שטר חוב נמסר כחלק מחתימת הסכם שכירות והוא כולל הפניה להסכם השכירות, המשכיר אינו זכאי לקבל באופן אוטומטי את כל הסכום הרשום בשטר ובית המשפט עשוי להפחית את הסכום שישולם למשכיר לאותו סכום שמגיע לו באמת.

נשאלת השאלה האם ניתן לבטל שטר חוב כמו שניתן לבטל צ'ק באופן חד צדדי?

התשובה לשאלה זו  לא היות  ובד"כ לא מצוין בשטר החוב כי השטר יעמוד לפירעון בבנק כלשהוא

אלא בדר"כ המחזיק בשטר או המוטב דורשים את פירעונו מעושה השטר ו/או מהערבים.

במידה והשטר אכן הוצג בהוצאה לפועל החייב יקבל  בדואר הודעה על כך  ועומדת לחייב הזכות להגיש התנגדות לביצוע השטר תוך 21 יום , אם לא תוגש התנגדות הזוכה יוכל להתחיל בפעולות  מבצעיות כגון עיקולים וכדו' כנגד החייב ו/או הערבים.

אך אם הוגשה התנגדות העניין מועבר להליך בבית המשפט ושם נבחנת השאלה האם יש  לחייב על פי השטר, שם גם דנים בגובה החוב ובכל טענות הצדדים ווהכרעה בסוף תהיה בידי בית המשפט

 

 

 

 

כתיבת תגובה